Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в школі

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це, в загальному, методи та технічні пристрої забезпечення інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і приладів передавання інформації.
Використання ІКТ на уроках – один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.
Тому сучасний педагог повинен уміти працювати з новими засобами навчання хоча б заради того, аби забезпечити одне з найголовніших прав учня – право на якісну освіту.
Вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету, аби урок був цікавий учням, доводиться освоювати нові методи викладу матеріалу. Одним із методів і одночасно засобом навчання є ІКТ.
Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних ігор, тому набагато легше сприйматме запропоновану на уроці інформацію за допомогою засобів мультимедіа.
Вже давно доведено, що різні учні по-різному засвоюють нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня.
Тепер з використанням комп’ютерних і онлайн засобів, школи отримали можливість навчити кожного учня за короткий проміжок часу розуміти, перетворювати і застосовувати в практичній діяльності великі масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних. Адже використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.
Використання ІКТ докорінно змінює характер педагогічної діяльності. Уведення ІКТ в навчальний процес розширює можливості викладача, забезпечує його тими засобами, які дозволяють розв’язувати різноманітні завдання.
Застосування ІКТ не лише осучаснює, але й забезпечує нову якість навчання та викладання, оптимізує умови освітнього процесу та підвищує його ефективність, а також забезпечує здійснення основної соціальної функції школи – «підготовку людини до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства».
Ще Я.А.Коменський у праці “Велика дидактика” писав: “…Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…”

Мультимедійні технології є одним із ефективних способів розвитку пізнавальної активності учнів які дають можливість зробити урок цікавішим, поліпшити рівень унаочнення навчального матеріалу та підвищити рівень досягнень учнів.

Сьогодні, коли з появою новітніх технологій інформаційний простір значно розширився, коли переважна більшість учнів добре володіє комп’ютером, з’явилася можливість зацікавити наших обізнаних дітей у навчанні. Безперечно, учні зацікавлені, коли замотивовані і коли самі є активними учасниками цього процесу.
Одним із способів мотивації є залучення учнів до підготовки мультимедійних презентацій, таке завдання активізує самостійне опрацювання ними різних джерел інформації, підвищує мотивацію навчання, інтерес до вивчення предмета, створює атмосферу творчості.
Чудову можливість замотивувати дітей дає така педагогічна технологія, як метод проектів. Це, звісно, не нове поняття в освітянській галузі. Просто із розвитком ІК-технологій ця педагогічна ідея оновилася. Проектні методики дають можливість формувати різноманітні учнівські компетентності, зокрема вміти одержати інформацію, критично її відбирати та самостійно розв’язувати завдання. Таким чином, навчальний проект — це організаційна форма роботи, що орієнтована на вивчення закінченої навчальної теми і поєднує навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу чи навіть ігрову діяльність учнів-партнерів, які мають спільну мету.
Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність учнів у процесі навчання в школі, гнучкість і варіювання тренувальних вправ і видів контролю, актуалізують пізнавальну діяльність і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати ситуації, загалом робити уроки привабливими, більш цікавими для дітей.
Використання ІКТ на уроках має переваги їх застосування у навчально-виховному процесі в цілому та на кожному конкретному уроці, що спричинює зміни організаційних моментів, а саме:
• відбувається економія часу як уроку, так і підготовки до нього;
• з’являється зручність у його проведенні;
• обсяг та технологічні можливості дозволяють будувати будь-які типи уроків та у більшому обсязі використовувати різні види навчальної діяльності учнів (у тому числі, й самостійної).
Можливо, хтось заперечить, що не можна урок зводити лише до використання комп’ютера. Але про це й не йдеться. Звичайно, живе, емоційне слово вчителя ніколи не замінити машині, нехай навіть найрозумнішій. Та й увесь урок недоцільно будувати на роботі з комп’ютером. Комп’ютер є лише інструментом нарівні з підручником та дошкою.
До найбільш ефективних форм представлення матеріалу на уроках слід віднести мультимедійні презентації. Дана форма дозволяє подати навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не лише у фактографічному, але й в асоціативному вигляді в пам’яті учнів. Виклад навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, дозволяє поглибити зміст уроку, його результативність і викликати інтерес до матеріалу, що вивчається.
Готуючи презентацію, слід дотримуватись загальноприйнятих вимог:
• кожен слайд має відображати одну думку;
• текст має складатися з коротких слів та простих речень;
• рядок містить 6-8 слів, всього на слайді – 6-8 рядків;
• загальна кількість слів на слайді не має перевищувати 56;
• заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основне положення слайда;
• слайди не слід подавати надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації;
• усі слайди презентації витримувати в одному стилі, в одній кольоровій гамі;
• кількість блоків інформації під час відображення статичних даних на одному слайді не повинна бути більше чотирьох;
• підписи до ілюстрацій розміщуються під ними, а не над ними;
• на слайді рекомендується використовувати не більше 3-4-х різних шрифтів;
• максимальна кількість слайдів – 12.
Також одним з елементів, що дає можливість швидко й об’єктивно оцінити кожну дитину, є комп’ютерні тести, які можуть показати, на що слід звернути увагу чи оцінити плоди своєї діяльності.
Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень. Я використовую ІКТ як при вивченні нового матеріалу, так і при закріпленні, узагальненні та систематизації вивченого.
Отже, використання ІКТ на уроках дозволяє вчителеві:
• наповнити уроки новим змістом;
• розвивати творчий підхід до сприйняття навколишнього світу, допитливість учнів;
• формувати елементи інформаційної культури;
• прищеплювати навички раціональної роботи з комп’ютерними програмами;
• підтримувати самостійність в освоєнні комп’ютерних технологій;
• іти в ногу з часом.
ІКТ – один із шляхів підвищення пізнавальної активності та подолання неуспішності серед школярів. Тому із застосуванням мультимедійних технологій мною було вирішено ряд основних завдань:
• підвищення рівня мотивації навчання школярів;
• активізація пізнавальної діяльності учнів;
• розвиток творчого мислення;
• розвиток самостійного критичного мислення;
•формування вмінь працювати з різними джерелами інформації;
•можливість поєднання візуальної та звукової форми сприйняття навчального матеріалу;
• розширення кількості сприйняття учнями інформації;
• застосування отриманих знань у нових ситуаціях;
• ефективного тренування засвоєних умінь і навичок;
• автоматизованого контролю результатів навчання.

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі навчання – підвищити пізнавальний інтерес до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами як запорука розвитку особистості учня в майбутньму.

Коментарів немає

Залишити коментар